Geeft het diepste gat ter wereld geloof aan de zondvloed?

We zijn er altijd van uitgegaan dat er meer op de is dan erin. Het Kola Boorgat is 12.262 meter diep is het diepste gat dat ooit gemaakt is door mensen. Men kan niet dieper boren dan 12 km boren in aardkorst omdat de boorkoppen kapot gaan. Tussen 5 en 10 kilometer onder de oppervlakte is het rotsgesteente grondig gebarsten en verzadigd met water. Dit water kan de oppervlakte niet bereiken door een laag van ondoordringbare rots… of het zou op een of andere manier moeten openbarsten.


Er zit geen water in de mantel in de verschijningsvorm zoals wij die kennen, het gaat ‘slechts’ om waterstof- en zuurstofmoleculen. Wetenschappers, verbonden aan de universiteit van Alberta, hebben nu een edelsteen ontdekt die een hoog gehalte aan water bevat. Deze vondst maakt het zeer waarschijnlijk dat er enorme hoeveelheden water opgeslagen liggen onder het aardoppervlak. Het mineraal bestaat voor 1,5 procent uit water. Dit klinkt niet als een grote hoeveelheid, maar als je beseft hoeveel  zich in de aarde bevindt zou het kunnen dat onder het aardoppervlak, in de transitiezone, net zo veel water aanwezig is als in alle oceanen op aarde samen [newscientist.nl]

Geeft het diepste gat ter wereld geloof aan de ?

Theologen worstelen al eeuwenlang met de vraag ‘Wat is er gebeurd met de wateren die de aarde overstroomden, waar is al dat water gebleven? Sommige christenen geloven dat de ontdekking geloof geeft aan het Bijbelse verhaal en de zondvloed, niet als een allegorie maar een historisch evenement. Rotsen zijn niet zomaar poreus , er is water daar, die de bewering ondersteunt dat er een grote overstroming was die de gehele aarde bedekte. Genesis verwijst naar alle fonteinen van het grote diepte, alle bronnen van de grote watermassa werden  geopend.

Genesis 7:11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.

Comments